KSIĄŻKI NIE GRYZĄ!!!

 

Konkurs na najlepszą recenzję książki o tematyce patriotycznej

 

Cel konkursu:

 • Popularyzacja czytelnictwa

 • Promocja nowości wydawniczych

 • Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim

3. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs adresowany jest do: uczniów I LO im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu.

 • zadaniem uczestników konkursu jest napisanie recenzji książki o tematyce patriotycznej.

 • format pracy: wydruk komputerowy 1 strona A4, czcionka 12, Times New Roman

 • każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, klasa, tytuł i autora recenzowanej książki.

4. Termin i miejsce nadsyłania prac:

 • Konkurs trwa od 11 czerwca do 25 października 2018 r.

 • Prace należy dostarczyć do dnia 25 października 2018 r. do Biblioteki szkolnej I LO.

 • Ogłoszenie wyników oraz spotkanie laureatów nastąpi 23 listopada 2018 r. w bibliotece (laureaci zostaną powiadomieni).

 • Nagrodami w konkursie będą ciekawe książki oraz publikacja recenzji na stronie internetowej naszej szkoły.

 • Każdy uczestnik może napisać maksymalnie dwie recenzje.

5. Ocena prac:

Jury powołane przez Organizatora oceniać będzie treść, język, koncepcje, oryginalność.

6. Pozostałe informacje:

 • osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami)

 • organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac do zorganizowania wystawy pokonkursowej

uczestnik przekazując swoją prace oświadcza, że nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich ( Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim).

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!