DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu oraz Biuletynu Informacji Publicznej I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa oraz BIP sączęściowo zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Redaktorzy będą starać się o poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. by posiadały strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

UŁATWIENIA NA STRONIE

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

wersję kontrastową "DLA NIEDOWIDZĄCYCH"

możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-09-21

METODA PRZYGOTOWANIA OŚWIADCZENIA

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły:
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 67 229 27

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny realizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

https://www.rpo.gov.pl/

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 • Data publikacji strony internetowej BIP: 2007-01-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych BIP.
 • Data publikacji strony internetowej: 2018-02-16

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu

ul. Wojska Polskiego 55

42-400 Zawiercie

tel. 32 67 229 27

fax.: 32 67 229 27

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: http://www.zeromski.szkola.pl

BIP: http://www.zso-zawiercie.4bip.pl/

SKRÓTY KLAWISZOWE

TAB - przejście do kolejnego elementu

SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu deklaruje, że jest częściowo dostępne pod względem architektonicznym.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu ul. Wojska Polskiego 55 42-400 Zawiercie

Ma Dostępne cztery wejścia do budynku: 1 główne od ulicy Miodowej, 2 od parkingu wewnętrznego od ulicy Wojska Polskiego prowadzące na halę sportową i do budynku szkoły, 3 od chodnika przy ulicy Wojska Polskiego prowadzące na halę sportową i do budynku szkoły, 4 od parkingu wewnętrznego (wjazd z ul. Miodowej) prowadzące na halę sportową i do budynku szkoły

Dla interesantów dostępne jest jedno wejście główne do budynku: od ulicy Miodowej – po schodach, drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do oszklonego wiatrołapu, a później drzwiami dwuskrzydłowymi do holu głównego. Z poziomu holu na parter budynku prowadzą szerokie schody na parter.

Budynek posiada sześć wyjść/wejść ewakuacyjnych: 1 główne od ulicy Miodowej, 2 od parkingu wewnętrznego przy ulicy Wojska Polskiego prowadzące na halę sportową i do budynku szkoły, 3 od chodnika przy ulicy Wojska Polskiego prowadzące na halę sportową i do budynku szkoły, 4 od parkingu wewnętrznego (wjazd z ul. Miodowej) prowadzące na halę sportową i do budynku szkoły, 5 na wschodnim końcu korytarza hali sportowej, 6 na południowym końcu korytarzy pierwszego i drugiego piętra przez szkołę podstawową nr. 8

Punkt informacyjny znajduje się na parterze na wprost wejścia głównego do budynku. Dostępność do punktu informacyjnego wymaga przejścia przez schody wejściowe zewnętrzne. Brak podjazdu i windy.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

W budynku szkoły brak dostosowania schodów oraz brak windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze, oraz pomieszczenia biurowe.

W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń po prawej stronie holu.

Brak informacji dotykowej/głosowej.

Udzielania informacji oraz wezwań pracowników danego wydziału do interesanta dokonuje woźna lub pracownik sekretariatu.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Przed budynkiem na parkingu ul. Wojska Polskiego zapewniono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Załatwienie spraw urzędowych przy wykorzystaniu języka migowego wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępniej dla osób uprawnionych, na ich wniosek i zapewnia pomoc wyznaczonego pracownika w ich wypełnieniu. Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ponadto na stronie internetowej szkoły w zakładce Zdalne nauczanie >E-mail nauczycieli udostępnione są adresy e-mail do nauczycieli. Informacje o kontakcie można znaleźć w dziale Nasza szkoła > Kontakt

- fax nr 32 67 219 71,

- oraz osobiście - sekretariat

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ponadto informujemy, że podczas załatwiania spraw, osoba niesłysząca może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.